Cambios nos requisitos de Certificación

Como medio para asegurarse que o CRAEGA comunica a todos os seus clientes os cambios no esquema de certificación, tanto por introdución de requisitos novos coma por novas revisións, achéganse todos os regulamentos e as súas modificacións referentes ao esquema de certificación.
Todos os inscritos no CRAEGA recibirán aviso cando existan requisitos ou revisións novas e poderán consultalos nesta web.

- NORMAS TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA LA CRÍA DE ANIMALES. Castelán.  Galego

- PROCEDEMENTO PARA A IDENTIDADE GRÁFICA DO LOGOTIPO Castelán. Galego

 - REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2016/673 DA COMISIÓN descargar.

- Procedemento 6 - Utilización do material de control e signos identificativos.  Descargar: galego castellano

- REGULAMENTO (CE) nº 889/2008 DA COMISIÓN de 5 de setembro de 2008

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

 - REGULAMENTO (CE) Nº 834/2007 DO CONSELLO de 28 de xuño de 2007

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos y polo que se deroga el Regulamento (CEE) Nº 2092/91. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 126/2012 DA COMISIÓN de 14 de febreiro de 2012

Atañe as importacións de produtos ecolóxicos procedentes dos Estados Unidos de América . Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 426/2011 DA COMISIÓN de 2 de maio de 2011

Polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 34/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e os eu control. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 466/2001 DA COMISIÓN de 8 de marzo de 2001
Polo que se fija el contido máximo de determinados contaminantes nos produtos alimenticios. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 710/2009 DA COMISIÓN de 5 de agosto de 2009

No que respecta a la fixación de disposicións de aplicación para la produción ecolóxica de animais da acuicultura e de algas marinas Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 66/2010 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 25 de novembro de 2009
Relativo a etiqueta ecolóxica da UE. Descargar

- REGULAMENTO (UE) Nº 471/2010 DA COMISIÓN de 31 de maio de 2010

Atañe a lista de terceiros países dos que deben ser orixinarios determinados produtos agrarios, obtidos mediante produción ecolóxica, para poder ser comercializados na Unión. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 537/2009 DA COMISIÓN de 19 de xuño de 2009

Atañe a lista de terceiros países dos que deben ser orixinarios determinados produtos agrarios obidos mediante produción ecolóxica para poder ser comercializados na Comunidad . Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 889/2008 DA COMISIÓN de 5 de setembro de 2008

Polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) no 834/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a la produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 967/2008 DO CONSEJO de 29 de setembro de 2008

Polo que se modifica el Regulamento (CE) no 834/2007 sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 1235/2008 DA COMISIÓN de 8 de decembro de 2008

Se refiere as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 1254/2008 DA COMISIÓN de 15 de decembro de 2008

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO (UE) Nº 271/2010 DA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010

Atañe ao logotipo de produción ecolóxica da Unión Europea. Descargar

- REGULAMENTO (CE) Nº 882/2004 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 29 de abril de 2004

Sobre os controles oficiais efectuados para garantizar a verificación do cumplimento da lexislación en materia de piensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 125/2013 DA COMISIÓN de 13 de febreiro de 2013

Refirese as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DA COMISIÓN de 8 de marzo de 2012

Respecto as disposicións de aplicación referidas ao viño ecolóxico. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 344/2011 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2011

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 354/2014 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2014

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a la produccón ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 355/2014 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2014

Refierse as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 392/2013 DA COMISIÓN de 29 de abril de 2013

Respecto ao réxime de control da produción ecolóxica. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 426/2011 DA COMISIÓN de 2 de maio de 2011

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a la produción ecológica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 505/2012 DA COMISIÓN de 14 de xuño de 2012

Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, so seu etiquetado e o seu control. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 508/2012 DA COMISIÓN de 20 de xuño de 2012

Refierese as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 1084/2011 DA COMISIÓN de 27 de outubro de 2011

Refierese as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

- REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 1267/2011 DA COMISIÓN de 6 de decembro de 2011

Refierese as importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar

 

 

     

CONSELLO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA
Ronda Emilia Casas Bahamonde, s/n (Edificio Multiusos)
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf: 982 405 300 - Fax: 982 416 530
craega@craega.es